style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Основні принципи побудови Kласифікатору відходів ДК 005-96

Класифікатор відходів (КВ) побудовано на єдиних засадах з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) та Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП), особливістю яких є класифікація об'єктів за їх походженням. Такий підхід забезпечує взаемозв'язаність та взаємоузгодженість ознак вищих класифікаційних угруповань у KB з вищими КУ базових класифікаторів КВЕД, ДКПП. Під час побудови KB використано такі принципи:

 • класифікація відходів за їх походженням (стосовно видів економічної діяльності з урахуванням їх зв'язків та структури);
 • класифікація відходів за фазами процесу, на яких утворилися відходи;
 • класифікація відходів за елементами фаз процесу, від яких утворилися відходи;
 • системність побудови на базі логічно повної системи ознак відходів;
 • кодування на базі ієрархії системи суттєвих ознак відходів;
 • встановлення зв'язків між подібними відходами на різних стадіях життєвого циклу продукції;
 • відкритість побудови системи класифікації, яка дає можливість введення ознак, важливих для рішення класу конкретних завдань з екології, економіки, управління вторинними матеріальними ресурсами, атестації виробництв, сертифікації продукції та систем якості;
 • гармонізація з міжнародними та європейськими загальними класифікаціями видів економічної діяльності, продукції, послуг та європейським каталогом відходів;
 • співставність об'єктів класифікації у KB з міжнародною класифікацією об'єктів стандартизації;
 • забезпечення можливості побудови єдиної схеми класифікації та відповідних класифікаторів відходів для галузей, регіонів, гармонізованих з державним;
 • співставність класифікації об'єктів у KB і класифікації об'єктів управління в системах управління якістю та системах управління навколишнім середовищем, наведених в міжнародних стандартах ISO серій 9000 та 14000;
 • забезпечення співставності складу об'єктів класифікації у KB з вимогами міжнародних та державних стандартів щодо якості води, грунту та повітря, а також вимогами стандартів щодо безпеки;
 • забезпечення зручності користування KB для фахівців з окремих видів (галузей) економічної діяльності та діяльності щодо поводження з відходами;
 • забезпечення можливості застосування для збору інформації про відходи (на мікроекономічному рівні) того організаційного механізму, що існує в системах управління якістю і системах управління навколишнім середовищем;
 • узгодженість (відповідність) класифікації відходів чинному законодавству України, міжнародним та міждержавним угодам України.

Під час розроблення проекту KB та довідково-методичних настанов щодо його застосування використано джерела інформації, наведені в додатку Н.

Класифікатор відходів ДК 005-96 > Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">