style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96

1. Галузь використання

2. Об'єкти класифікації

3. Терміни та визначення

4. Основні принципи побудови Kласифікатору відходів (KB)

5. Структура КВ

6. Структура коду та правила ідентифікації

7. Додаткові характеристики відходів та правила їх застосування

8. Особливості побудови назв класифікаційних угруповань KB

Додаток А Структура логічно повних ознак відходів

Додаток Б Перелік видів фізичного, агрегатного стану відходів

Додаток В Узагальнений перелік небезпечних складників відходів

Додаток Г Небезпечні речовини та їх властивості

Додаток Д Групи потенційно небезпечних відходів

Додаток Е Операції щодо поводження з відходами

Додаток Ж Таблиця відповідності між групами небезпечних (токсичних) відходів і класифікаційними угрупованнями KB

Додаток И Таблиця відповідності між групами вторинної сировини і класифікаційними угрупованнями KB

Додаток К Таблиця відповідності між хімічними речовинами першого класу небезпеки та гостроспрямованої дії, штамами-продуцентами та продуктами біотехнології і небезпечними складниками відходів

Додаток Л Перелік забруднювальних речовин першого класу небезпеки в атмосферному повітрі населених місць

Додаток М Функціональна структура державної системи управління відходами

Додаток Н Джерела інформації


1. Галузь використання

Класифікатор відходів (далі — KB) належить до державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, що створюється у межах державної програми переходу України на міжнародну систему обліку та статистики.

Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування вирішення широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами.

Зокрема:

  • у напрямку екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці і т. ін. інформація про відходи повинна давати підстави для прогнозування структури та обсягів утворення небезпечних відходів, планування їх видалення з економічної сфери таким чином, щоб це не ставило під загрозу і не піддавало небажаному ризику здоров'я людей, тваринний світ і навколишнє середовище;
  • у напрямку ресурсозбереження облік відходів, які можна перетворити у вторинні матеріальні та енергетичні ресурси, спрямований на забезпечення раціонального споживання первинної сировини за рахунок регенерації, повторного використання та рециркулювання відходів;
  • у напрямку структурної перебудови економіки статистична інформація про походження відходів повинна використовуватися для виявлення галузей діяльності та процесів, у яких вони утворюються, структури відходів стосовно стадій життєвого циклу продукції (послуг) та процесів їх утворення; це дасть можливість визначити раціональну структуру видів економічної діяльності в Україні, що забезпечить, з одного боку, найбільш ефективне використання її інтелектуального, промислового, природного потенціалу, а з другого, зменшення утворення відходів за рахунок застосування мало- та безвідходних технологій;
  • у напрямку розвитку економіки, її інтеграції в світові економічні процеси KB повинен використовуватися для атестації виробництв та інших процесів, сертифікації продукції (послуг) та систем якості за вимогами міжнародних та європейських стандартів;
  • у напрямку створення системи управління відходами KB визначає об'єкти управління та основні функції системи управління відходами (класифікація послуг, пов'язаних з відходами, наведена в частині 2 KB).

Використання KB створює нормативну базу для проведення порівнювального аналізу структури та обсягу утворення відходів у межах Європейської статистики усіх видів економічної діяльності, у тому числі Європейської виробничої статистики, статистики агрокомплексу, статистики послуг, а також порівнювального аналізу послуг, пов'язаних з відходами, на міжгалузевому, державному, міждержавному рівнях.

Для рішення на базі KB завдань статистичного обліку небезпечних (токсичних) відходів, а також відходів, що застосовують як вторинну сировину, та для забезпечення впровадження KB у сферу обліку та звітності під час переходу до відповідних міжнародних систем створено таблиці відповідності (перехідних ключів) між групами небезпечних (токсичних) відходів, вторинної сировини (за затвердженою номенклатурою) і класифікаційними угрупованнями KB. Ці таблиці наведено відповідно у додатках Ж та Й.

Для заповнення на підприємствах (організаціях) існуючих форм державної статистичної звітності з використанням KB рекомендовано такий порядок дій:

  • для кожної групи небезпечних (токсичних) відходів або вторинної сировини у відповідній таблиці перехідних ключів знаходять коди класифікаційних угруповань (далі — КУ) відходів за класифікатором;
  • за кодами КУ знаходять у KB назви відходів, які за таблицею відповідності включено до групи небезпечних (токсичних) відходів або вторинної сировини;
  • у форму державної статистичної звітності заносять коди за KB тільки тих КУ, які фактично є на підприємстві (організації);
  • необхідні показники відходів зазначають згідно з чинними інструкціями Міністерства статистики України.

Зв'язки між небезпечними складниками відходів та хімічними речовинами першого класу небезпеки та гостроспрямованої дії, штамами-продуцентами та продуктами біотехнології (згідно з Постановою KM України № 440 від 20.06.95) встановлено у таблиці відповідності (додаток К). Перелік забруднювальних речовин першого класу небезпеки в атмосферному повітрі населених місць наведено у додатку Л.

Класифікатор відходів ДК 005-96

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">