style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">

Класифікатор відходів

Державний класифікатор ДК 005-96

Загальні відомості про класифікатор відходів

Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96

Частина 1. Класифікація відходів

Розділ А. Відходи сировинних, видобувних та обробних галузей економіки

А.1 Відходи виробництва продукції сільського господарства та мисливства (група 01)

А.2 Відходи виробництва продукції лісового господарства та лісозаготівлі (група 02)

А.3 Відходи добування риби та продуктів рибальства інших (група 05)

А.4 Відходи видобування вугілля кам'яного, лігніту (вугілля бурого), торфу (група 10)

А.5 Відходи видобування нафти сирої та газу природного; відходи, які утворилися від надання послуг щодо видобування нафти та газу (крім розвідувальних послуг) (група 11)

А.6 Відходи видобування та збагачення руд уранових і торієвих (група 12)

А.7 Відходи видобування руд металевих (група 13)

А.8 Відходи видобування корисних копалин інших (група 14)

А.9 Відходи виробництва продуктів харчових та напоїв (група 15)

А.10 Відходи виробництва виробів тютюнових (група 16)

А.11 Відходи виробництва текстилю (група 17)

А.12 Відходи виробництва одягу, хутра (група 18)

А.13 Відходи виробництва шкіри та виробів шкіряних (група 19)

А.14 Відходи виробництва деревини і виробів з деревини та корку, виробів з соломи та матеріалів інших (група 20)

А.15 Відходи виробництва целюлози, паперу та виробів паперових (група 21)

А.16 Відходи виробництва продукції друкованої та тиражування носіїв інформації з записом (група 22)

А.17 Відходи виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та палива ядерного (група 23)

А.18 Відходи виробництва хімікалій, продукції хімічної та волокна штучного (група 24)

А.19 Відходи виробництва виробів гумових та пластмасових (група 25)

А.20 Відходи виробництва продукції іншої з нерудних мінералів (група 26)

А.21 Відходи виробництва металів основних (група 27)

А.22 Відходи виробництва виробів металевих збірних (група 28)

А.23 Відходи виробництва машин та обладнання (група 29)

А.24 Відходи виробництва машинок офісних та комп'ютерів (група 30)

А.25 Відходи виробництва машин та апаратів електричних (група 31)

А.26 Відходи виробництва обладнання та апаратури для радіо, телебачення і зв'язку (група 32)

А.27 Відходи виробництва приладів медичних, пристроїв вимірювальних точних, пристроїв оптичних, годинників (група 33)

А.28 Відходи виробництва автомобілів, причепів і напівпричепів (група 34)

А.29 Відходи виробництва обладнання транспортного іншого (група 35)

А.30 Відходи виробництва товарів промислових інших (група 36)

Розділ Б. Відходи від надання послуг

Б.1 Відходи виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та води гарячої (група 40)

Б.2 Відходи, одержані від добування, очищення та розподілу води (група 41)

Б.3 Відходи будівельних робіт, знесення будівель і споруд та відходи, утворювані внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних катастроф та явищ (група 45)

Б.4 Відходи роздрібної торгівлі (група 52)

Б.5 Відходи, пов'язані з послугами транспорту (група 60)

Б.6 Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування та ремонту устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні неспецифічні промислові інші (група 77)

Б.7 Відходи від надання послуг з охорони здоров'я людей та ветеринарних і (чи) від пов'язаних з цим дослідних робіт (група 85)

Б.8 Відходи вторинні від надання послуг зі збирання, видалення та оброблення відходів (група 90)

Частина 2. Класифікація послуг, пов'язаних з відходами

Розділ В. Послуги, пов'язані з відходами

В.1 Послуги законодавчі у сфері утворення, використання, знешкодження та видалення відходів (група 1)

В.2 Послуги з організаційно-економічного управління відходами (група 2)

В.3 Послуги науково-технічні та техніко-методичні, пов'язані з відходами (група 3)

В.4 Послуги виробничо-технологічні щодо відходів (група 4)

В.5 Послуги з інфраструктурного забезпечення діяльності, пов'язаної з відходами (група 5)

 

Загальні відомості про класифікатор відходів

Класифікатор відходів ДК 005-96 входить до державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

Використання класифікатору відходів створює нормативну базу для проведення порівнювального аналізу структури та обсягу утворення відходів у межах Європейської статистики усіх видів економічної діяльності, у тому числі Європейської виробничої статистики, статистики агрокомплексу, статистики послуг, а також порівнювального аналізу послуг, пов'язаних з відходами, на міжгалузевому, державному, міждержавному рівнях.

Об'єктами класифікації у класифікатору відходів є відходи, під якими розуміють будь-які речовини та предмети, утворювані у процесі виробництва та життєдіяльності людини, внаслідок техногенних чи природних катастроф, що не мають свого подальшого призначення за місцем утворення і підлягають видаленню чи переробці з метою забезпечення захисту навколишнього середовища і здоров'я людей або з метою повторного їх залучення у господарську діяльність як матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів, а також послуги, пов'язані з відходами.

До відходів належать:

 • залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, утворені в процесі виробництва продукції або виконання робіт і втратили цілком або частково вихідні споживчі властивості (відходи виробництва);
 • розкривні і супутні гірничі породи, що видобуваються у процесі розроблення родовищ корисних копалин;
 • залишкові продукти збагачення та інших видів первинної обробки сировини (шлам, пил, відсіви тощо);
 • новоутворені речовини та їх суміші, утворені в термічних, хімічних та інших процесах і які не с метою даного виробництва (шлак, зола, кубові залишки, інші тверді та пастоподібні утворення, а також рідини та аерозолі);
 • залишкові продукти сільськогосподарського виробництва (у т.ч. тваринництва), лісівництва і лісозаготівель;
 • бракована, некондиційна продукція усіх видів економічної діяльності або продукція, що забруднена небезпечними речовинами і не придатна до використання;
 • неідентифікована продукція, застосування (експлуатація) або вживання якої може спричинити непередбачені наслідки, у т.ч. мінеральні добрива, отрутохімікати, інші речовини;
 • зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості (відходи споживання);
 • залишки продуктів харчування, побутових речей, пакувальних матеріалів тощо (побутові відходи);
 • осади очисних промислових споруд, споруд комунальних та інших служб;
 • залишки від медичного та ветеринарного обслуговування, медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, аптечної справи;
 • залишкові продукти усіх інших видів діяльності підприємств, установ, організацій і населення;
 • матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається (радіоактивні відходи).

У класифікаторі відходів використовують такі терміни та визначення:

Продукція — результат діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості та призначений для використання споживачем.

Виріб — одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах).

Послуга — наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником і споживачем, внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача. Послуга може бути пов'язана з виробництвом та постачанням матеріальної продукції.

Бракована продукція — продукція, передавання якої споживачеві не допускається через наявність дефектів.

Некондиційна продукція — продукція, яка:

а) не відповідає нормативним вимогам або не придатна для застосування за призначенням внаслідок забруднення;

б) не може бути регенерована, відновлена чи використана іншим способом за місцем її виробництва (утворення);

в) підлягає обробленню (переробленню) у спеціалізованих підприємствах або продажу як вторинний матеріальний ресурс (сировина).

Неідентифікована продукція — продукція, яка не має відповідного до нормативних вимог маркування або для якої відсутні технічні специфікації (стандарти, технічні умови) і застосування (споживання, експлуатація) якої може спричинити непередбачені наслідки.

Зіпсована продукція — продукція:

а) яка втратила свої функціональні та інші властивості, встановлені нормативними вимогами, до закінчення терміну служби (придатності);
б) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки.

Відпрацьована продукція — продукція:

а) яка у процесі експлуатації (споживання) втратила свої функціональні та інші властивості, встановлені нормативними вимогами, після закінчення терміну служби (придатності);

б) яка у процесі експлуатації (споживання) стала неремонтоздатною стосовно відновлення основних функціональних властивостей відповідно до нормативних вимог;

в) подальше застосування якої за її прямим призначенням може спричинити непередбачені наслідки.

Матеріал — первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу. Залежно від того, чи входить маса матеріалу до маси виробу під час виконання технологічного процесу, чи матеріал витрачається під час виконання технологічного процесу додатково до вихідного матеріалу розрізняють основні (сировинні) і допоміжні матеріали.

Напівфабрикат — предмет праці, який підлягає подальшому оброблюванню на підприємстві-споживачі.

Комплектувальний виріб — виріб підприємства, який застосовують як складову частину того, що випускають інші підприємства.

Небезпечні відходи — відходи, їх суміші, що через кількість, концентрацію певних компонентів, фізичних, хімічних, інфекційних характеристик можуть спричинити істотне підвищення смертності або серйозні незворотні захворювання, а також можуть спричинити значну небезпеку зараз або в майбутньому для людей, навколишнього середовища і тому вимагають спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Процес — сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату. Фаза — визначений момент у ході розвитку будь-якого процесу.

Структурно класифікатор відходів складається з двох частин: класифікації відходів (частина 1), у т.ч. специфічних відходів, утворюваних у сировинних, видобувних та обробних галузях економіки (розділ А), а також специфічних відходів, утворюваних у сфері надання послуг (розділ Б); класифікації послуг, пов'язаних з відходами (частина 2, розділ В).

У класифікаторі відходів прийнято 11-знакову структуру коду відходів, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці десять.

Структура коду віходів

Рисунок 1 – Структура коду відходів

Цифровий індекс елемента процесу, від якого утворилися відходи (група 3):

а) для відходів вхідних компонентів:

1 — відходи основних (сировинних) матеріалів;

2 — відходи допоміжних матеріалів та речовин;

3 — відходи напівфабрикатів, комплектувальних виробів;

4 — відходи енергоносіїв;

9 — відходи інших компонентів.

б) для виробничо-технологічних відходів:

1 — відходи гідромеханооброблення;

2 — відходи термічного та термомеханічного оброблення;

3 — відходи фізико-хімічного оброблення;

4 — відходи хімічного та фотохімічного оброблення;

5 — відходи від складальних процесів;

6 — відходи від допоміжних процесів, у т.ч. промивання та очищення, складування, пакування, маркування, вантажно-розвантажувальних робіт;

7 — відходи біологічного оброблення;

8 — відходи виробничо-технологічні інші, що є важливими для даного угруповання;

9 — відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи під комбінованих процесі.

в) для відходів кінцевої продукції (від надання послуги):

1 — бракована продукція;

2 — продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами;

9 — підходи кінцевої продукції (від надання послуги) інш.

Цифровий індекс фази процесу, на якій утворилися відходи (група 2):

1 — відходи вхідних компонентів для даного виду діяльності;

2 — відходи від процесів виробництва, оброблення, перероблення (виробниче-технологічні відходи);

3 — відходи кінцевої продукції (від надання послуги.

Цифровий індекс виду економічної діяльності, за якої утворилися відходи (група 1) (гармонізований або пов'язаний з кодами угруповань класифікатора видів економічної діяльності — КВЕД).

У разі відсутності легалізації класифікаційного угруповання за фазами або елементами процесу, від яких утворився відхід у відповідному розряді коду ставиться цифровий індекс «0».

Спеціалізовані послуги щодо поводження з відходами мають код вигляду: ХХХ9.

Структура коду послуг, пов'язаних з відходами, наведена на рисунку 2.

У класифікаторі відходів прийнято 8-знакову структуру коду послуг, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці коду десять.

Структура коду послуг

Рисунок 2 — Структура коду послуг, пов'язаних з відходами

У тексті класифікатору відходів використовується скорочення «н.в.і.у.», що означає «не введені в інші угруповання».

Рекомендації щодо застосування класифікатора відходів викладено у «Довідково-методичних настановах щодо застосування класифікатора відходів».

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-2314356344370201"
data-ad-slot="8661381178">